Nyheder

Nu er der igen adgang til omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Juridiske personer kan igen få dækket deres omkostninger til revisorbistand ved skattesager. Læs her, hvad der skal til

Det skal ikke koste et selskab mv. penge at få ret over skattemyndighederne. Det er et sundt princip og en retssikkerhedsmæssig foranstaltning, der skal sikre, at eventuelle skattesager bliver ført, hvis der skatteretligt er belæg for det.

Omkostningsgodtgørelsen genindføres for selskaber og fonde med virkning for udgifter til sagkyndig bistand, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere. Sagkyndig bistand vil eksempelvis være advokat eller revisor. Dermed kan selskabet få dækket udgiften til eksempelvis revisors hjælp i en skattesag. Dermed stilles skattepligtige selskaber og fonde nu på samme måde, som personer og selvstændige.

Reglerne i ligningslovens § 7 Q vedr. fradrag for sagkyndig bistand fastholdes, idet der dog ikke kan opnås fradrag, i det omfang der ydes omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at selvstændige erhvervsdrivende og selskaber m.fl. har fradrag for udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, medmindre de kan modtage omkostningsgodtgørelse. Den eventuelle omkostningsgodtgørelse er skattefri.

Genindførelsen af omkostningsgodtgørelsen skal være med til at styrke retssikkerheden for selskaber og fonde og sikrer, at man ikke afholder sig for at føre en eventuel skattesag grundet tunge økonomiske udgifter, der måtte være forbundet med det.

Skærpelse af reglerne:

Det vil som noget nyt ikke være muligt at opnå godtgørelse eller fradrag for bistandsudgifter i sager, hvor der klages over SKATs afgørelser om godtgørelse, eller hvor man springer den adm. klageinstans over i ejendomsvurderingssager. Dette har virkninger for afgørelser, som indbringes for domstolene den 16. oktober 2016 eller senere.

Der er desuden indført en kontrolbestemmelse, der giver SKAT adgang til at kræve regnskabsmateriale mv. hos den sagkyndige udleveret og evt. foretage et kontrolbesøg hos den sagkyndige.

Lovændringen betyder også, at for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse skal forrentes og at skattemyndighederne kan afvise åbenbart urimelige honorarkrav.

For at aflaste Landsskatteretten er det nu bestemt, at sagerne om fradrag for forbedring af grundværdi (FFF-sager) overføres fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene. Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse ved vurderingsankenævnene. De pågældende sager vil derfor miste deres omkostningsgodtgørelse for udgifter afholdt efter 1. januar 2017.

Bedre mulighed for klage til Folketingets Ombudsmand:

Fristen på 3 måneder for at indbringe en endelig administrativ afgørelse for domstolene udskydes, hvis der inden fristens udløb er klaget til Folketingets Ombudsmanden. Fristen udskydes i det tilfælde til 1 måned efter, at Folketinget Ombudsmand har afsluttet sin behandling af sagen.

Læs lovændringen her:

Læs FSRs høringssvar her:

Kilde: FSR – danske revisorer, 17-01-2017