Nyheder

Beskatning af fri bil volder stadig virksomhederne problemer

En ny sag fra Vestre Landsret viser, at reglerne om fri bil fortsat giver problemer for virksomheder og specielt virksomhedsejere. Specielt ved luksusbiler og attraktive premium bilmærker er SKAT hårde i deres vurdering og man skal nøje sikre sig, at man har helt styr på reglerne.

Reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4 og § 16 A, stk. 5 beskriver, hvordan og hvornår fri bil skal beskattes. Ifølge disse regler er det rådigheden over bilen, der udløser beskatning og ikke den konkrete kørsel. Formålet med reglerne er at undgå tvister mellem skatteyderne og myndighederne om omfanget af skatteyderens konkrete brug af bilen.

Der stilles skærpede krav for skatteyderen i de tilfælde, hvor der efter reglerne er en formodning for, at skatteyderen har haft rådighed over bilen og skal beskattes heraf.

Bilen står på hjemmeadressen

Der er bl.a. skærpede krav i de tilfælde, når firmabilen står på hjemmeadressen uden for arbejdstiden. Der er her en formodning for, at bilen står til rådighed for virksomhedsejeren. Formodningen skal afkræftes af skatteyderen ud fra en konkret vurderingen. Kriterierne, der indgår i denne vurderingen er bl.a. bopælens beliggenhed i forhold til bl.a. dagligvareforretninger, om skatteyderen har egen bil og familiens størrelse. Samme formodning gør sig gældende, når virksomhedsadressen og privatadressen er sammenfaldende.

Hvis man skal være sikker på at undgå beskatning af fri bil, skal der være udarbejdet en nøjagtig kørebog.

Interesseforbundne parter

Har en hovedaktionær råderet over en firmabil, er der også en formodning for, at bilen ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også privat kørsel, da parterne er interesseforbundne. Også her er det vigtigt med en nøjagtig kørebog, hvori der foretages registreringer hver gang bilen er ude og køre, herunder formål og bestemmelsessted.

Nyere praksis

I to sager fra 2017 fra hhv. byretten og Vestre Landsret handlede spørgsmålet også om fri bil for hovedaktionærer. I sagerne var de omhandlende biler netop hhv. luksusbiler og premium bilmærker. Disse to sager illustrer meget godt, at der er en skærpet vurdering ved sådanne biler. I sagen fra byretten argumenterede Skatteministeriet for, at skatteyderens passion for biler var med til at styrke formodningen for, at bilen reelt var til privat brug, og at skatteyderen heraf skulle beskattes. Skatteyderen havde en stor og anerkendt privat bilsamling, og hans almindelige kørselsbehov kunne nemt dækkes af hans øvrige mange private biler. Retten kom bl.a. frem til, at skatteyderen skulle beskattes af fri bil pga. en unøjagtigt kørebog, og at anskaffelsen af bilen ikke kunne retfærdiggøres af selskabets formål.

I sagen fra Vestre Landsret var der angiveligt tale om en Mercedes firehjulstrækker, der delvist var indrettet som specielkøretøj, da der var monteret reoler bag i bilen. Her var der også sammenfald mellem virksomhedens adresse og skatteyderens adresse, og der var desuden betalt privatbenyttelsesafgift, som skatteyderen argumenterede for var en fejl. Landsretten kom også her frem til, at skatteyderen havde haft privat rådighed over bilen, og skulle beskattes af fri bil.

Personer der får stillet en bil til rådighed som led i ansættelsesforholdet skal derfor være meget opmærksomme på de regler, der gælder, da det netop er rådigheden, der er afgørende og ikke, hvorvidt den pågældende rent faktisk har benyttet sig af bilen privat. Er man hovedaktionær eller hovedanpartshaver gælder der yderligere krav. Det er derfor en god ide at lave et kørselsregnskab/kørebog, hvis man skal undgå skattepligt. Har virksomheden anskaffet en luksus- eller en premium bil, gælder der endnu strengere krav for at kunne afkræfte formodningen for beskatning af fri bil. I disse tilfælde bør man i allerhøjeste grad tage kontakt til revisor, der kan sikre, at kravene til fx kørselsregnskab er fuldstændig korrekt opfyldt.

Er man ikke opmærksom på reglerne, kan det virke urimeligt, at man skal beskattes, selv om man aldrig har benyttet bilen privat, men reglerne er stramme på området. Kørselsregnskab og privatbenyttelsesafgift er noget, man bør være helt sikker på er korrekt udfyldt/registreret, hvis ikke man skal beskattes utilsigtet.

Kilde: Danske revisorer, FSR; 22-08-2017