AM-bidraget er nu en skat

Folketinget vedtog i forbindelse med Forårspakken 2.0, at AM-bidraget fra den 1. januar 2011 endegyldigt ændrer karakter fra at være et socialt bidrag til udelukkende at være en skat.

Da AM-bidraget oprindelig blev indført i 1994, hed det sig, at der var tale om et socialt bidrag, som skulle finansiere statens udgifter til dagpenge, aktivering m.v. Der blev til formålet oprettet tre arbejdsmarkedsfonde: Dagpengefonden, Aktiveringsfonden og Sygedagpengefonden. De tre fonde blev hurtigt lagt sammen til en fond. Reglerne kørte ellers uændret fra 1994 til 2007.

Med virkning fra 1. januar 2008 blev AM-bidraget ændret til en skat i relation til lempelse af dobbeltbeskatning både efter de gældende DBO’er med andre lande og efter de interne lempelsesregler i ligningslovens §§ 33 og 33A.

Personer, som er socialt sikret i udlandet, skal nu også betale AM-bidrag

En af konsekvenserne af de nye regler er, at medarbejdere, der er socialt sikret i udlandet, fra og med 1. januar 2011 nu også skal betale AM-bidrag, når de kommer til Danmark.

Tidligere var AM-bidraget i den sammenhæng at betragte som et socialt bidrag, så medarbejdere, der kom til Danmark med en godkendt blanket (E 101) fra deres hjemland, kunne undgå at betale AM-bidraget. Den går altså ikke mere. På den måde har de nye regler fået den bieffekt, at de er med til at beskytte dansk arbejdskraft ved ikke længere at favorisere medarbejdere, der er socialt sikret i deres hjemland.

De ændrede regler gælder også for de personer, der på nuværende tidspunkt er fritaget for at betale AM-bidrag, fordi de er socialt sikret i deres hjemland. AM-bidraget skal stadig fratrækkes i indtægten, før arbejdsudlejeskatten på 30 pct. beregnes, hvis man lejer arbejdskraft fra et udenlandsk bureau/virksomhed.

Frit erhverv i udlandet

Tidligere slap man for AM-bidrag, hvis man som selvstændig i Danmark også udøvede frit erhverv i udlandet eller erhverv fra et udenlandsk driftssted eller havde overskud fra en fast ejendom beliggende i udlandet. Denne fritagelse er nu ophævet, så man fra 1. januar 2011 også skal betale AM-bidrag af disse indkomster.

Fritagelser

Selvom AM-bidraget nu er en skat, er der stadig en række indkomster, der ikke skal betales AM-bidrag af: Du skal ikke betale AM-bidrag af:

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Syge- og arbejdsløshedsdagpenge

Orlovsydelse

Pensions- og livsforsikringsordninger

Tjenestemandspension

Sociale ydelser og andre overførselsindkomster

Efterløn

Folkepension

Førtidspension

Underholdsbidrag

Renter, udbytter og andre kapitalindkomster

Gaver, der ikke er vederlag for en ydelse/arbejde

Biblioteksafgift og DIS-hyre.

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratialer
Ifølge ligningslovens § 7 U er de første 8.000 kr. af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer til medarbejdere skattefri. Tidligere skulle der dog betales AM-bidrag også af det beløb, som er skattefrit. Da AM-bidraget fra 1. januar 2011 bliver til en skat, vil den skattefri del af disse beløb også som noget nyt være fri for AM-bidrag.

Hvad med arbejde i udlandet?

Skal man også betale AM-bidrag, hvis man arbejder i udlandet for en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver?

Svaret er: Ja! Hvis indtægten i øvrigt kan beskattes i Danmark efter DBO’en.

Danmark vil have beskatningsretten til indtægten, så længe personen efter DBO’en anses som hjemmehørende i Danmark. Hvis personen flytter til udlandet, så ophører den danske skattepligt og dermed også pligten til at betale AM-bidrag.

Man behøver ikke at sælge/fremleje sin bolig i Danmark, hvis man også får bolig i udlandet og får ”centrum for livsinteresser” der.

Kilde: Dansk Revisorforening, Mads Grønnegaard, skattekonsulent, 10-02-2011

 Tilbage